QT Lite 4.1

QT Lite 4.1

Codec Guide – Freeware
ra khỏi 56 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
QT Lite là một tỉa xuống phiên bản của QuickTime có chứa chỉ là những thành phần thiết yếu cần thiết để phát QuickTime nội dung được nhúng trong trang web.

Lợi thế của QT Lite là:

Nhanh chóng và dễ dàng cài đặt
Khả năng để làm cho tiến trình cài đặt không giám sát
Không có quá trình nền
Không có công cụ không mong muốn và vô nghĩa khác
Kích thước nhỏ hơn

QT Lite chứa chính xác các thành phần tương tự như QuickTime Alternative. ONLY sự khác biệt giữa hai gói là rằng QT Lite chứa Media Player Classic.

Tổng quan

QT Lite là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Codec Guide.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.728 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của QT Lite là 4.1, phát hành vào ngày 25/10/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

QT Lite đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của QT Lite đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho QT Lite!

Cài đặt

người sử dụng 1.728 UpdateStar có QT Lite cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản